nan lañuy jotee ndimbal ci windows 10

Nan lañuy jotee ndimbal ci Windows 10

Jëfekaayu Tàmbali

Jàngal yi gën a yomb ci Windows 10, nga xam li ci bees ci Jëfekaayu Tàmbali bi. Ngir gis ko, tànnal bitoŋ bi ci suuf wala nga tànn bitoŋu Door, bindal Tàmbalil, ba noppi nga bës Enter.

nan lañuy jotee ndimbal ci windows 10
nan lañuy jotee ndimbal ci windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *